SESTDIENA, 5.DECEMBRIS
 
  
 Ziu monitors
 Ekonomikas krze
 Latvijas zias
 Pasaules zias
 Eiropas Savienba
 Baltijas zias
 Politika
 Baltic news
 Балтийскиe новости
 Komentri/Intervijas
 Preses anotcijas
 Baltijas kalendrs
 Baltija skaitos
 ES fondi
 Iepirkumi
 Uzmumu datu bze
 Aizsardzba
 Alkohols/tabaka
 Apdroinana
 Auto
 Bankas
 Ceu bve
 Enertika
 Finanu tirgi/investcijas
 IT/telekomunikcijas
 Izgltba/zintne
 Izdevjdarbba/mediji/PR
 Labkljba/veselba
 Lauksaimniecba/ prtika
 Likumdoana
 Makroekonomika
 Mesaimniecba
 Nekust.p./bvniecba
 Rpniecba
 Tieslietas
 Tirdzniecba/pakalpojumi
 Transports
 Trisms/viesncas
 Vides aizsardzba
 IT tests
  
Strods: Salu tilta rekonstrukciju varçtu sâkt 2010.gadâ
2008-10-01 10:18Rîgas autovadîtâjiem, ðíçrsojot galvaspilsçtas tiltus, ne mazâkas rûpes par sastrçgumiem sagâdâ arî to tehniskais stâvoklis. Pçc neatkarîbas atgûðanas tiltu remontam ilgu laiku trûka lîdzekïu, tâdçjâdi ðajâ laikâ to stâvoklis pasliktinâjâs, un nu galvaspilsçtas amatpersonâm jâdomâ par nopietnâku remontu. Kuru tiltu remontu un rekonstrukciju paredzçts veikt tuvâkajos gados, intervijâ BBS stâsta Rîgas domes Satiksmes departamenta direktors Edgars Strods. 

- Paðlaik departaments ir sâcis  tilta pâr Juglu rekonstrukcijas projektu Brîvîbas ielâ. Kâdas ir tâ izmaksas un kâdus darbus projektâ iecerçts veikt? 

- Ã?â projekta mçríis ir pavisam vienkârðs - uzlabot satiksmes plûsmu pa Brîvîbas gatvi un novçrst "pudeles kaklus". Patlaban Brîvîbas gatvç lîdz Juglas ielai ir trîs braukðanas joslas katrâ virzienâ, trîs joslas ir arî pçc tilta pâr Juglas ezera kanâlu. Taèu tilts vçsturiski izbûvçts ar divâm braukðanas joslâm katrâ virzienâ, veidojot "pudeles kaklu". Tâpçc tagad tilts tiek paplaðinâts, lai ierîkotu trîs braukðanas joslas katrâ virzienâ.  

- Vai ðo darbu laikâ vajadzçs pilnîbâ nojaukt esoðo tiltu? 

- Nç, katrâ pusç tiks piebûvçtas papildu brauktuves, to paplaðinot. Lai ðajâ vietâ arî bûvdarbu laikâ nodroðinâtu satiksmes plûsmu pa divâm braukðanas joslâm katrâ virzienâ tâpat kâ lîdz ðim, ir uzbûvçts pagaidu tilts. Jâpiebilst, ka lîdz ðim Rîgâ ðâdas prakses [pagaidu tiltu izmantoðana] nebija. Tagad visu tilta rekonstrukcijas laiku autovadîtâji varçs izmantot pagaidu tiltu, kas nodroðinâs divas braukðanas joslas katrâ virzienâ. 

- Cik izmaksâs ðâ tilta rekonstrukcija? 

- Tilta rekonstrukcijâ tiks investçti 1,04 miljoni latu bez pievienotâs vçrtîbas nodokïa, ieskaitot pagaidu tilta izbûvi.  

- Kâds ir paðreizçjais Rîgas tiltu stâvoklis, vai vçl kâdam no tiem tuvâkajâ laikâ nav plânots sâkt rekonstrukciju? 

- Rîgâ mçs regulâri veicam tiltu pârbaudes, lai laicîgi konstatçtu, vai kâdam tiltam ir nepiecieðams remonts. Tuvâkajos gados mçs plânojam rekonstruçt Salu tiltam. Paðlaik tas ir ïoti sliktâ stâvoklî, un mçs negribam, lai tilta tehniskais stâvoklis pasliktinâtos tiktâl, ka to vajadzçtu slçgt kravu transportam. Ja mçs raugâmies tehniskajos normatîvos, tad ðâ tilta kapitâlais remonts bija jâveic jau pirms kâda laika.  

Patlaban tilta rekonstrukcijai tiek izstrâdâti vairâki atseviðíi bûvprojekti, kas sadala objekta rekonstrukciju pa kârtâm, jo Salu tilta komplekss ir ïoti apjomîgs un ðâ projekta îstenoðanai ir nepiecieðams liels finansçjums. Taèu es uzreiz gribu pateikt vienu - remonta laikâ tilts slçgts netiks. Jâ, varbût darbu laikâ bûs daïçji jâierobeþo satiksme, taèu slçgts tilts netiks. Turklât Salu tilta rekonstrukcija nesâksies tûdaï pçc Dienvidu tilta atklâðanas, jo rekonstrukcijas projekts bûs gatavs tikai nâkamgad, bet finansçjumu rekonstrukcijai varçsim lûgt deputâtiem tikai 2010.gada paðvaldîbas budþeta projektâ. Tâdçjâdi, ja tiks rasts nepiecieðamais finansçjums, tad Salu tilta rekonstrukciju bûs iespçjams veikt, âtrâkais, 2010.gadâ.  

Saltu tilta komplekss sastâv no tilta pâr lielo Daugavu, tilta pâr mazo Daugavu un tilta pâr Mûkusalas apli. Ã?ajâ projektâ bûs daudz daþâdu satiksmes mezglu, un konkursus par to rekonstrukciju mçs izsludinâsim pakâpeniski. Pakâpeniski plânots veikt arî tilta rekonstrukciju, lai tâ iespçjami mazâk apgrûtinâtu iedzîvotâju ikdienas pârvietoðanos. 

- Cik ilgâ laikâ iecerçts ðos darbus pabeigt? 

- Ja viss noritçs, kâ plânots, tad visa Salu tilta kompleksa remonts varçtu bût pabeigts aptuveni 2013.-2014.gadâ.  

- Tâtad ðajâ laikâ plânots pabeigt rekonstrukciju? 

- Precîzi rekonstrukcijas darbu termiòi, protams, tiks noteikti, slçdzot lîgumus ar remonta veicçjiem. Savukârt projektçðanas gaitâ tiks noskaidrots aptuvenais nepiecieðamais finansçjums remonta veikðanai. Paðlaik vçl nav zinâms, vai projektçðanas gaitâ neatklâsies kas tâds, kâ dçï lîdzekïus vajadzçs sadalît ilgâkam laikam.  

Lîdzðinçjie apsekojumi gan liecina, ka tilta nesoðâs konstrukcijas ir normâlas, taèu tilta margas bûs pilnîbâ jâjauc un jâpârbûvç. Pilnîbâ arî bûs jânomaina tilta hidroizolâcija, kâ arî ûdens novadîðanas sistçma. Bûs jâdomâ arî, ko darît ar esoðajiem gâjçju tuneïiem, kuri ir izvietoti zem tilta. Ja tie tiks saglabâti, tad tur noteikti cilvçku droðîbai vajadzçs izbûvçt video novçroðanas sistçmu.  

- Jûs minçjât, ka negribçtos sagaidît to momentu, kad satiksme pâr tiltu bûtu jâslçdz smagajâm maðînâm. Ja ðos darbus vajadzçs atlikt, pçc cik ilga laika varçtu iestâties ðâda nepiecieðamîba?

- Tilta nestspçja tiek noteikta speciâlâs nestspçjas pârbaudçs, ko veic atbilstoði sertificçti eksperti. Ã?âdas pârbaudes notiek regulâri, un, ja eksperti konstatç pirmâs pazîmes par nestspçjas samazinâðanos, tad nekavçjoties tiek veikti nepiecieðamie pasâkumi satiksmes droðîbai.  

Ja jûs atceraties, tad pirms kâda laika notika tilta pârbaude pâr kanâlu Jaunciema gatvç. Pçc tâs mçs saòçmâm pârskatu, ka ðis tilts nebûtu jâslçdz pilnîbâ, taèu uz tâ var atrasties tikai viena kravas maðîna. Tâdçjâdi tiltam tika veikti pagaidu nostiprinâjumi ar karbona ðíiedrâm, bet paðlaik tilts tiek pilnîbâ rekonstruçts, un gada beigâs tas atkal bûs kârtîbâ, un pâr to varçs braukt smagâs maðînas. 

- Kâ paðlaik Satiksmes departamentam veicas ar Kârïa Ulmaòa gatves rekonstrukcijas otro kârtu?  

- Kârïa Ulmaòa gatves rekonstrukcijas otrâs kârtas darbi paredz vietçjâs satiksmes joslu izbûvi abpus maìistrâlei, sâkot jau no Lielirbes ielas lîdz veikala "Sky" gâjçju tiltiòam.  

Paðlaik Rîgas domes ÃŽpaðumu departaments turpina nekustamo îpaðumu atpirkðanu. Ã?is darbs norit ar mainîgâm sekmçm. Cik es zinu, tad paðlaik viens jautâjums par zemes piespiedu atsavinâðanu tiek virzîts uz Saeimu, bet ar pârçjiem zemes îpaðniekiem notiek sarunas, un tâs ir visai ilgas. Taèu, neraugoties uz grûtîbâm, neesmu dzirdçjis nevienu speciâlista atzinumu, ka ðis projekts bûtu nelietderîgs. Piemçram, ja braucat pa K.Ulmaòa gatvi, tad itin vienkârði var salîdzinât tos posmus, kur vietçjâs joslas ir izbûvçtas, un posmus, kur to vçl nav. Vietas, kur ðîs joslas jau ir izbûvçtas, komentârus neprasa, lai gan sâkumâ pret ðo projektu bija diezgan liela apkârtçjo uzòçmçju pretestîba. Taèu, tâs izbûvçjot, tika palielinâta gan satiksmes droðîba, gan nodroðinâta çrtâka nobraukðana no K.Ulmaòa gatves.  

Runâjot par K.Ulmaòa gatves rekonstrukciju, îpaði vçlos uzsvçrt satiksmes droðîbu. Piemçram, paðlaik ir sâkta gâjçju tiltiòa bûvniecîba pie Beberbeíiem.   

- Kad ðî tiltiòa bûvniecîba tiks pabeigta? 

- Ja ðoziem bûs bûvdarbiem labvçlîgi laika apstâkïi, tad tiltiòð varçtu bût gatavs jau ðogad.  

Tâpat tiek projektçts gâjçju tiltiòð K. Ulmaòa gatvç pie Kalnciema ielas.   

- Sasâpçjis jautâjums ir arî par gâjçju pâreju pie "Stockmann" universâlveikala. Kad tur varçtu sâkties kâdi darbi un kâds ðíçrsojums tiks bûvçts - tunelis vai tiltiòð? 

- Ã?îs gâjçju pârejas izbûve ir jâveic t/c "Stockmann". Mûsu departaments ir izsniedzis projektçtâjiem tehniskos noteikumus gâjçju tuneïa projektçðanai. Jaunajam tunelim jâpieslçdzas esoðajam gâjçju tunelim pie Centrâlâs dzelzceïa stacijas.  

- Kâ veicas ar tramvaja tuneïa izbûves projektu zem dzelzceïa pie Gaisa tilta?  

- Ã?is tunelis bûs ïoti nopietna inþenierbûve. Projektçtâjam pasûtîjâm ðâ tuneïa priekðizpçti jeb tuneïa bûvniecîbas iespçjamîbas izpçti. Tas nozîmç, ka projektçtâjam jânoskaidro, vai vispâr ðajâ vietâ ir iespçjams bûvçt tuneli un, ja to var darît, tad cik lielas bûs bûvniecîbas izmaksas, vai tâs nebûs pârmçrîgi lielas. Plânots, ka priekðizpçtes materiâlus mçs saòemsim oktobrî un tad arî vçrtçsim.  

- Ja pareizi saprotu, tad tikai nâkamgad varçtu bût precîzâk zinâms, vai ðis tunelis tiks bûvçts, vai ne… 

- Jâ. Ja ðis lçmums tiks pieòemts, tad arî tiks pasûtîts tâlâk jau tehniskais projekts, kas nosaka jau precîzus tuneïa tehniskos parametrus - dziïumu, garumu u.c. 

- Vai paðlaik pastâv iespçja, ka lçmums par ðâ tuneïa bûvniecîbu varçtu arî netikt pieòemts? 

- Ja priekðizpçtç tiks noskaidrots, ka tuneïa izbûve, piemçram, no pazemes komunikâciju un grunts stâvokïa viedokïa ir tehnoloìiski ïoti sareþìîta un izmaksas ir nesamçrîgi augstas salîdzinâjumâ ar ieguvumiem, tad, protams, lçmuma pieòemðana par to, vai ðâda tuneïa izbûve konkrçtajâ ekonomiskajâ situâcijâ atmaksâjas vai ne, varçtu bût diezgan sareþìîta. Pieïauju, ka tâdâ gadîjumâ projektu varçtu arî atlikt uz nenoteiktu laiku lîdz brîdim, kad pilsçtai bûs pieejami tik lieli lîdzekïi, lai varçtu atïauties sâkt bûvniecîbu. Ja lielu sareþìîjumu nebûs, tad, protams, lçmums par bûvniecîbu tiks pieòemts.  

Patlaban pilsçtas satiksmes plûsmâ Gaisa tilts nav tâ labâkâ vieta. Ja tramvaju satiksme tiks novirzîta pa tuneli, tad tiltu varçtu pilnîbâ atbrîvot autotransportam. Tâpat, ðíçrsojot dzelzceïu pa tuneli, tiktu bûtiski uzlabota tramvaju satiksme.  

- Kad varçtu sâkties tuneïa bûvniecîba zem dzelzceïa uzbçruma ÃŒertrûdes ielas galâ? 

- Paðlaik ir noslçgts lîgums par tuneïa projektçðanu ÃŒertrûdes ielâ. Ã?im projektam jâbût gatavam 2010.gada janvâra vidû. Lîdz ar to, ja bûs nepiecieðamais finansçjums, tad bûvniecîbu varçtu sâkt 2010.gada vidû vai beigâs.  

- Cik lielas varçtu bût ðâ tuneïa bûvniecîbas izmaksas? 

- Gaidâms, ka tuneïa bûvniecîbas tehniskais projekts bûs gatavs 2010.gada janvâra vidû, tad arî redzçsim. Ã?is tunelis noteikti atslogos to tuneli, kas paðlaik ir Lâèplçða ielâ. 

Kârlis Roíis, + 371 67088634, bbs@bns.lv

 

 

Uz augu | Atpaka

ENERTIKAS
JAUNUMI
 
"Nord Stream": ir dadi piedvjumi Polijas un Baltijas pievienoanai Eiropas kopjiem gzes tkliem
 
"Gazprom": no Sanktpterburgas ldz Berlnei vartu izveidot gzes uzpildes staciju tklu automanm
 
"Nord Stream": diez vai lielko gzes eksporttju veidots kartelis sps btiski ietekmt gzes cenas

05-12-2020

EUR
USD
RUB
LTL
 


BNS Terminal